Specifikace kvality plynu

Kvalitativní parametry zemního plynu

Zemní plyn dodávaný a předávaný na vstupních/výstupních bodech do/z PS stanovených smlouvou o přepravě musí splňovat následující chemické a fyzikální podmínky:

a) Chemické složení

Složka % mol
Metan min. 85 %
Etan max. 9 %
Propan max. 3 %
Suma butanů max. 2 %
Suma pentanů a vyšších uhlovodíků max. 0,5 %
Kyslík max. 0,02 %
Dusík max. 5 %
Oxid uhličitý max. 3 %
Sirovodík (H2S) max. 6 mg/m3
Merkaptanová síra (RSH) max. 5 mg/m3
Síra celkem max. 30 mg/m3
Wobbeho index min. 12,7 kWh/m3 (45,7 MJ/m3)
max. 14,5 kWh/m3 (52,2 MJ/m3)
Relativní hustota min. 0,56
max. 0,70
Vztaženo na normální podmínky t2=15°C a p=101,325 kPa a teplotu spalin t1=15°C.

b) Rosný bod vody
Hodnota rosného bodu vody vztažená na tlak 4 MPa nesmí být vyšší než mínus sedm stupňů Celsia (-7°C).

c) Rosný bod uhlovodíků
Hodnota rosného bodu uhlovodíků v bodě kryotermické teploty nesmí být vyšší než nula stupňů Celsia (0°C).

d) Zemní plyn nesmí obsahovat mechanické nečistoty.

e) Kvalita plynu předávaného přes jednotlivá předávací místa z PZP, vyjádřená jako Spalné teplo (kWh), se nesmí lišit o více než -0,5% až +2,0% od průměrné hodnoty Spalného tepla dodaného přes předávací místa do PZP za posledních 100 dní.